7252 SAYILI KANUN (ÖZET)

YAPILANDIRMA 31/08/2020 Tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait olmak üzere; 1. Vergi ve sigorta primleri, cezaları ile gecikme zamları ve gecikme faizleri, 2. Belediyelere ait alacaklar ile gecikme zamları ve gecikme faizleri, 3. Vergi cezalarının %50 si, 4. Oda aidatları ve gecikme faizleri, 5. Öğrenim ve katkı kredisi borçları…

7194 SAYILI KANUN HK.

7194 Sayılı “DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” ile aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır. Konaklama hizmeti sunan mükelleflere 01.04.2020 tarihi itibariyle uygulanmak üzere ilave vergi olarak “Konaklama Vergisi” getirilmiş ve …

Milli Emlak Genel Tebliğ Değişikliği Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikle birlikte; Düzenleme öncesi, a…

Turizm Payı Düzenlemesinin Yer Aldığı 7183 Sayılı Kanun Hk.

7183 Sayılı “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur. Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, kapsama giren işletmelerden turizm payı alınacaktır. Turizm payı oranları; a) Bileşik tesisler …

Gecikme Zammı Oranında Değişiklik

29/06/2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı olan %2 oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir.

Döviz Satışlarına Ek Vergi

14.05.2019 Tarihli ve 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Madde-1:13.07.1956 Tarihli ve 6802 sayılı gider vergileri kanununun 33.maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.08.1988 tarihli ve 98/11591 sayılı bakanlar kurulu kararının eki kararın 1.maddesinin 1.fıkrasının e bendi aşağıdaki şekilde…

1013 - 1015 Nolu CB Kararları Hk.

1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV ve ÖTV tutar ve matrahlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler neticesinde; Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri 1/5/2019 tarihinden itibaren %1 oranında KDV’ye tabi olmuştur. Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum,…

Sigorta Desteği Hakkında Genelge Yayımlanmıştır

İşverene Destek Uygulaması Hakkında S.G.K. Genelgesi yayımlamış olup ayrıntıları şu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Destekten yararlanma şartları sigortalı ve işveren yönünden ayrı olup; Sigortalı yönünden destekten yararlanma şartları; 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi