Döviz Satışlarına Ek Vergi

14.05.2019 Tarihli ve 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki

Madde-1:13.07.1956 Tarihli ve 6802 sayılı gider vergileri kanununun 33.maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.08.1988 tarihli ve 98/11591 sayılı bakanlar kurulu kararının eki kararın 1.maddesinin 1.fıkrasının e bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde bir (1) aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır

  1. Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları
  3. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları

Madde-2: Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer

Madde-3:Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütür.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi