7194 SAYILI KANUN HK.

7194 Sayılı “DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” ile aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.

 • Konaklama hizmeti sunan mükelleflere 01.04.2020 tarihi itibariyle uygulanmak üzere ilave vergi olarak “Konaklama Vergisi” getirilmiş ve vergi oranı %2 (31.12.2020 tarihine kadar %1) olarak belirlenmiştir.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecektir.

 • Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti 7.12.2019 tarihinden itibaren binde 1’den binde 2’ye yükseltilmiştir.

 • Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmiştir.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

 • 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)
 • 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)
 • 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10)

oranında vergilendirilecektir.

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.

 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500TL kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmının ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 • Ticari kazancın ve serbest meslek kazancının tespitinde binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’inin indirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

 • Binek otomobil alımında ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000-TL, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000-TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının gider yazılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 • İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10-TLyi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları aracıyla yapılıp belgelenmesi halinde taşıma ücreti gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak sigorta primi ile ilgili istisna hakkında bir açıklama yapılmadığından ötürü bu ödemelerden sigorta primi ödemesi yapılmaya devam edilecektir.

 • Gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılarak dilim sayısı arttırılmış ve 500.000-TL üzerindeki kazançlar için vergi oranı 2019 yılında elde edilen kazançlara da uygulanmak üzere %40 olarak belirlenmiştir.

1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine ise bu değişiklik öncesi tarife uygulanacaktır.

 • Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapma zorunluluğu getirilmiştir.

 • Dijital hizmet sağlayıcılarına “Dijital Hizmet Vergisi” getirilmiş olup %7,5 oranında uygulanacaktır.

 • Gelir Vergisi Kanunu 18.Madde kapsamındaki serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına 500.000 TL sınırı getirilmiştir.

 • Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemenin kapsamı daraltılarak sadece Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elde edilen tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş yıllık 500.000-TL’yi aşan ücret gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi zorunluluğu getirilmiştir.

 • Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5’lik vergi indiriminin uygulanmasında beyan edilen vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılarak; ödeme koşulu gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiş ve maddede geçen vergi beyannameleri ibaresinin hangi beyannameleri ifade ettiğine açıklık getirilmiştir.

 • İzaha davet uygulamasında davete icap ve beyan süreleri 30 güne çıkarılmıştır.

 • VUK 376’ncı maddede değişiklik yapılarak vergi ziyaı cezalarında indirim oranı ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın %50 olarak belirlenmiştir.

 • Üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini belirlenen ödeme süreleri içerisinde ödenmesi halinde üzerinde uzlaşılan verginin %25’inin VUK 376’ncı madde kapsamında indirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi