Sigorta Desteği Hakkında Genelge Yayımlanmıştır

İşverene Destek Uygulaması Hakkında S.G.K. Genelgesi yayımlamış olup ayrıntıları şu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Destekten yararlanma şartları sigortalı ve işveren yönünden ayrı olup;

Sigortalı yönünden destekten yararlanma şartları;

 1. 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 2. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 3. İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmamaları gerekmektedir.

İşyeri yönünden destekten yararlanma şartları;

 1. Özel sektör işvereni olması,
 2. 2018 yılında en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 3. İş sözleşmesinin dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmemesi,
 4. Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 5. Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 6. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 7. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işe alındıkları ay dahil olmak üzere 3 aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır.

İşyerinin;

 • İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi durumunda, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,
 • Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında (asgari ücret düzeyinden) prim desteğinden yararlanılacaktır.

Öngörülen ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Ayrıca bahsi geçen ücret ve prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Kapsama giren sigortalılardan dolayı asıl ve alt işverenlerce söz konusu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

 1. Hem asıl işverenin hem de alt işverenin hali hazırda Kuruma borçlarının bulunmaması,
 2. Asıl işverenin ve alt işverenin 2018 dönemi için kendi ortalamalarını dikkate alarak teşvikli personel çalıştırılmaları,
 3. Ayrıca diğer şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi