7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

ARABULUCUK MÜESSESESİ

İş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında arabuluculuk bürolarına başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Bulunulan yerde görevli arabuluculuk bürosu yoksa görevli Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulacaktır.

Görüşmelere tarafların kendisi, kanuni temsilcileri, avukatları ve işverenin yazılı bir belgeyle yetkilendirdiği çalışanı temsilci olarak katılabilir ve son tutanağı imzalayabilir.

Başvuru tarihini izleyen 3 hafta içinde başvuru sonuca bağlanacaktır. Bu süre zorunlu haller sebebiyle en fazla 1 hafta uzatılabilir.

Mazeretsiz ilk toplantıya katılmayan taraf mahkemede haklı çıksa bile yargılama giderlerinin tamamını üstlenecek ve lehine vekâlet ücreti hükmedilmeyecektir. Her iki tarafında ilk toplantıya katılmaması halinde taraflar yargılama giderlerini kendileri üstlenecektir.

Asıl işveren – alt işveren ilişkisinde işe iade talebiyle başvurularda görüşmelere görüşmelere işverenlerin birlikte katılmaları esastır.

Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz.

Arabulucu ile anlaşmaya varılamaz ise hazırlanan tutanak ile 2 hafta içinde dava yoluna gidilebilecektir. Aksi halde dava usulden reddedilecektir.

İş kazası ve meslek hastalığı kaynaklı maddi ve manevi davalarda arabuluculuk hükmü uygulanmadan doğrudan mahkeme yoluna gidilebilecektir.

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonucu uzlaşmaları halinde arabulucu ücreti taraflara eşit şekilde yansıtılacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAŞVURU ZORUNLULUĞU

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurma zorunluluğu getirilmiştir. (Hizmet tespit davaları hariç)

TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR

Fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar,

İşçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalarda verilen kararlar,

Toplu iş sözleşmelerinin haklı neden olmadan feshi için açılan davalarda verilen kararlar,

Toplu iş sözleşmesi yapmak için aranılan niteliklere sahip olup olunmadığına dair uyuşmazlıklar için açılan davalarda verilen kararlar,

Toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıklar için açılan davalarda verilen kararlar,

Grev ve lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespiti için açılan davalarda verilen kararlar temyiz edilemeyecektir.

İŞE İADE KARARLARINDA BOŞTA GEÇEN SÜRELERDE ESAS ALINACAK ÜCRET

İşe iade kararlarında boşta geçen süre ücreti için esas alınacak ücret dava tarihindeki ücret olarak belirlenmiştir.

İŞ KURUMU PERSONEL YETKİ KISITLAMASI

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri personellerinin "iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin Kanundan doğan alacaklarına ait şikayetleri inceleme" yetkileri kaldırılmıştır.

ZAMANAŞIMINDA DÜZENLEME

25.10.2017 Tarihinden sonra feshedilen iş sözleşmeleri için yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı için iş akdi feshedildikten sonra 10 yıl olan zamanaşımı süresi 5 yıla düşürülmüştür.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi